Poetic-Verses

1 of 10 Entries
Name: viswanathan
email: viswa.bhel@gmail.com
City: trichy
Country: india
Homepage:

Message: Namaskaram sir.. I found one slokam is missing in dharidriya dhahana stotram. I request you to kindly add this slokam with meaning. Thank you. mukteshvaraaya phaladaaya gaNeshvaraaya geeta priyaaya vrushabheshvara vaahanaaya | maatanga charma vasanaaya maheshvaraaya daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 8|| vasishThena krutam stotram sarvaroga nivaaraNam | sarva sampatkaram sheeghram putra pautra aadi vardhanam | trisandhyam yah paThennityam sa hi svargam avaapnuyaat || 9|| iti shree vasishTha virachitam daaridrya dahana shivastotram || sampoorNam ||

Date Received: 2014-08-01 05:33:40
  


104626 Poems Read