~ Poetic-Verses ~    [Author's Home Page!]
  328658   Poems Read   


[Poetry PoetryPoem] [Poetry Search] [Contact Us] [FREE Site] [Home] [Poets] [Login]


Thank you for the memories

The thoughts from the past

A Poet's Point of View

I believe in Angel Because He Showed Me One (Poetry Version)

WHEN WORDS ARE NOT ADEQUATE (Dedicated to MSF)

Poetry Poem

The Moment I Never Wanted To End

More Poetry >>

ANG MAGPAKABABA AY MATATAAS

Kung akin ngang aalalahanin ng masaklap na lumipas,
Ay halos bahagya na akong makagulapay;
Babagal-bagal, mahina, walang kaya at sadsad na sa hirap,
Ngunit nang lingapin ako ng Diyos buhay pa rin ako at malakas.

Ang wika nila sana raw ay hindi na ako isinilang,
Sapagkat masahol pa sa mangmang na salat sa karunungan;
Halos panawan na ako ng ulirat dahil sa mga tiisin,
At buhay ko ay binantaang wawakasan ngang madali.

Sa gitna ng mga paglibak ay nakabangon ako,
At nag-ani ng tagumpay dahil sa Panginoon;
Marami ang namangha ako daw ba ay may Diyos,
Sino daw ba ang kasama ko na sa akin ay kumukupkop.

Hanggang sumagi sa akin ang pahayag ng Biblia,
“Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha;
Na mga nagsiyaong dala ay binhi at mga nananangis,
Ay aawit din namang may galak, dala’y ani pagbabalik.”

Totoo ang kasabihang kapag ang Ama ang sinunod,
Ay magtataas Siya sa akmang kapanahunan;
Magpakababa ka lamang at maging matapat sa Diyos,
Ikaw na yagit sa paningin nila ay mapapasa Kaharian!

                                    
                     -SALLIE, thePoeticJournalist
                             Diliman 1988                  Learn how to get rid of ads on your poetry pages
Email Poem
Vote for this poem

ANG MAGPAKABABA AY MATATAAS


Comments

  -dreamweaver POETRY BY KRIS ~ DREAMWEAVER - ~WELCOME TO DREAMLAND~ Read my Poems to Know me. I am in my poems.  
dreamweaver
poet5170 Poetry by Elsie - *WELCOME TO MY WORLD* ~ Read my poems full of fact, fiction and fantasy.  
poet5170
poeticjihadabulateefbabatundeamerikkkasmosthatedmuslimpoet Muslims Favorite Poet - Your New Favorite Site Feedback and critique requested  
abulateefbabatunde
mykalangelo Poems of Mykalangelo. - Tell me whatever, I'm not here often From poetrypoem.com your life will grow  
Mykalangelo
Insomnia's Melancholy World - Dark, gothic, mood swings. critique requested.  
insomnia
godspoetwriter Poetry by godspoetwriter - Feedback and critique requested.  
godspoetwriter
author3578 Poetry by author3578 - Welcome to Janet's Planet critique requested.  
author3578


©2000 - 2021 ------- Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors

Sign Guestbook Read Guestbook

   Tell someone about this Poem.    blank

[ Control Panel ]
Last 100 Poems

Search over
400,000 poems!