[Author's Home Page]   [About the Author]    [News Page]     Welcome:    ---    LOGIN
 Poetic-Verses      328650 Poems Read


MAHAL NA MAHAL KITA TALAGA


Mahal na mahal kita...pinakamamahal,
Walang laman ang diwa ko kundi ikaw lamang;
Sa pagmulat ng paningin hanggang sa paghimlay,
Larawan mo, Vivian, ang tanging namamalas.

Kaakit-akit na mukha, yan ang taglay mo,
Matamis kang ngumiti, mapupungay ang mata;
Kahali-halina ang pigura, kakaibang alindog,
Paano ka nga ba mapaparam pa sa aking gunita?

Hindi nakapagtatakang pagkalipumpunan ka nila,
Hindi rin imposibleng mag-alay sila ng paghanga;
Kaya nga ba itinuturing kong mapalad ako sa karamihan,
Dahil inibig mo ako, pinili sa kabila ng lahat.

                              
                           -SALLIE/091804

  Poetry Ad-Free Upgrades  
Vote for this poem

Please Comment On This Poem

Comments

 Email Address

 

Vote for this poemSign Guestbook Read Guestbook

flower8

flower8

flower8
  [ Poetrypoem.com ]   [ Privacy ]   [Terms ]    [ Start a Free Site ]   [ My Poetry List ]
     ©2000 - 2021 ---------- Individual Authors of the Poetry.   All rights reserved by authors. 
preciouspoetess     reflections      knighttruelovepoems      poet5170      scottvinson  View All Poets
Newest Item: TIMES ILLUSION
~TIME'S ILLUSION~ Our life is not measured by The numbers on a clock ... More
Added: 2021-09-20  My Poetry List  PoetryPoem.com      Get a Free Site       Blogs     Stories     Premium Sites