to my friend

“Nalpay nga namnama”

Atoy ngatan ti ayat a kunada.
Aldaw rabii pampanunuten ka.
Summangpet ka, lubong ko nga natalna.
Ket biag gummulon sa dinakita ka.

Ditoy dalan ko no sikan ti magna,
Sirsirpatangkan nga awan labas na.
Matmatak imnas mo awan kapada na,
Diak ngarud mapukaw ti pinagduadua,

Pinagduadua no sika ket agmaymaysa
Wen no ti pusom addan nakaala.
Toy manong mo, piman nga agsagaba
No awan kanton, malpay tay namnama.

Namnama ta ti pusom iyawat mo;
Ta ti diro ni ayat danggayantanto;
Ta ti rabii sika kumat' raniag ko,
Kas naslag a bulan sadiay ngato.

Dayta pintas mo a dardaripdepek.
Tungal rabii no innak iredep
Agtalnan toy nakem kentoy utek,
Ta sikan ti kaduak diay tagtaginep.

No nairedep, sam-it nannanamek.
Nagragsak ta a dua diay tagtaginep.
Ngem no makariing, pa-it balbalunek
Ta nalpas manen diay dardaripdepek.

Ket gapu ti nalaus nga ayat ko
Pinamuspusak inyapan ka diay ungto
Ta adaddiay ti maysa nga kayo
Inukit ko nagan mo nga sinanpuso.

Adu a tawenen ti nabilangko.
Dumteng manen nalammiis a tiempo
Awan man lang asi nga mauray ko,
Ta ti ibagbagam puro sentimiento.

Nu tay sika kenyak makagura,
Yeb-ebkas toy pusok ket sika latta.
Nalabit ti ayat ket kastoy ngata;
Pintas mo umunay a liwliwa.

Amin a pinagdungngo impakitak.
Sipupudnuak ta diak pay naglibak
Nagbabaan toy gasat no siak ti agayat
Ta apay madinak man lang maayat.

Gasat nadanunen ti pannakapaay,
Sinaom a dinak a mauray.
Naut-ot launay ti inka impaay.
Naupay a ayat, kas sabong a nalaylay.

Gayagayek a ipalpalawag
Sika ti kayat ko a pagtungpalk
Ngem makitak met a sibabatad,
Ni pay ken liday ti kalak-amak.

Ket aniakad payso ti ur-urayek?
Malaksid a ni rigat ti lak-amek!
Gapu piman ti ayat ko ken pateg,
Ta madim pay rinekna ken dinengngeg.

Yantangay siak ket linipatnakon,
Liday ti yas-asog toy barungkonko.
Nuray agsagabaak nga agnanayon,
Nalpay a namnama aklunekon.

Ala ngarud adding ta liklikangkan.
Sasainek in-inutak iyaw-awan.
Nupay biag pagtungpalan kadadaksan,
Ikatek ditoy pusok, Vanessa a nagan.


Comment On This Poem --- Vote for this poem
“Nalpay nga namnama”

10,286 Poems Read