Poetic Verses 
  Krishna Kumar Yadav .

 [ My Poetry List ] | [ Poetry Poem ] | Today's Poetry | Sign In

kkyadav
  Sign Guestbook
  Read Guestbook

 Bhikhmangon  ka  ishwar

Mandir ke samne
Bhikhmangon ki kataren
Ek sath hi unke katore
Aise age badh jate hain
Mano sab yantravat hon
Das-das paise ki bat johte we
Mandir ke samne hokar bhi
Mandir me nahin jate
Kyonki we sirf
Ek hi ishwar ko jante hain
Jo unke katore men
Paise gira deta hai.


  Poetry Ad-Free Upgrades
Vote for this poem

Please Comment On This Poem

Comments

 Email Address

 

Vote for this poem
 [ My Poetry List ] | [ Poetry Poem ] | Today's Poetry | Sign In
©2000 - 2021 Individual Authors. All rights reserved.