~ Poetic-Verses ~    [Author's Home Page!]
  328702   Poems Read   


[Poetry PoetryPoem] [Poetry Search] [Contact Us] [FREE Site] [Home] [Poets] [Login]


Thank you for the memories

The thoughts from the past

A Poet's Point of View

I believe in Angel Because He Showed Me One (Poetry Version)

WHEN WORDS ARE NOT ADEQUATE (Dedicated to MSF)

Poetry Poem

The Moment I Never Wanted To End

More Poetry >>

HUWAG KANG MABALISA

    Huwag kang mabalisa sa kasamaan ng tao,
    Huwag ding mangimbulo sa mga gawa nilang liko;
    Sila’y malalantang kaparis ng damo;
    At tulad ng halaman, sila’y matutuyo.

    Ang buong pagkatao sa Panginoon mo ilagak,
    Sapagkat sa gayon ay tutulungan ka Niyang ganap;
    Ang katapatan mo sa Kanya ay magliliwanag,
    Kapara ba ng araw sa katanghaliang tapat.

    Pumanatag kang tunay sa harapan ng Diyos,
    At huwag kainggitan ang sinuman sa mundo;
    Lahat ng makasalanan ay ganap ngang mapaparam,
    Hahanapin silang pilit ngunit di na masusumpungan.

    Ang taong masama ay laban sa matuwid,
    Ang palagay sa sarili’y siya’y napaka dakila;
    Ang akala’y maliligtas sa panahon ng pagngangalit,
    Kaya yaong iniisip ay hindi na siya magdurusa.

    Ang Diyos ang magliligtas sa mga tapat na hinirang,
    Iingatan Niya sila sa lahat ng mapanligalig;
    Ililigtas silang ganap at ipagsasanggalang,
    Silang lahat na nangubli sa Amang mapagmahal.


            -SALLIE, thePoeticJournalist
                 Diliman, QC/1987Learn how to get rid of ads on your poetry pages
Email Poem
Vote for this poem

HUWAG KANG MABALISA


Comments

  -dreamweaver POETRY BY KRIS ~ DREAMWEAVER - ~WELCOME TO DREAMLAND~ Read my Poems to Know me. I am in my poems.  
dreamweaver
poet5170 Poetry by Elsie - *WELCOME TO MY WORLD* ~ Read my poems full of fact, fiction and fantasy.  
poet5170
poeticjihadabulateefbabatundeamerikkkasmosthatedmuslimpoet Muslims Favorite Poet - Your New Favorite Site Feedback and critique requested  
abulateefbabatunde
mykalangelo Poems of Mykalangelo. - Tell me whatever, I'm not here often From poetrypoem.com your life will grow  
Mykalangelo
Insomnia's Melancholy World - Dark, gothic, mood swings. critique requested.  
insomnia
godspoetwriter Poetry by godspoetwriter - Feedback and critique requested.  
godspoetwriter
author3578 Poetry by author3578 - Welcome to Janet's Planet critique requested.  
author3578


©2000 - 2021 ------- Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors

Sign Guestbook Read Guestbook

   Tell someone about this Poem.    blank

[ Control Panel ]
Last 100 Poems

Search over
400,000 poems!